Näringslivsforum Skövde

2018-01-11

Ett 40-tal personer tog del av resultatet av näringslivsenkät

Förra året rasade Skövde kommun ned till plats 115 i Svenskt näringslivs ranking där näringslivsklimatet i svenska kommuner jämförs. Denna placering är oacceptabel för en kommun som Skövde. För att förstå orsakerna till raset har Näringslivsforum och Cityföreningen tillsammans med Skövde kommun genomfört en fördjupad enkätundersökning avseende företagandets villkor i Skövde. Undersökningen gjordes bland 452 medlemmar i de ovannämnda föreningarna. Totalt svarade 146 företagare på enkäten, vilket betyder en svarsfrekvens på 32 %.

Syften med enkäten är helt enkelt att kartlägga hur företagen upplever att driva företag i Skövde och med utgångspunkt ifrån detta underlag ta fram handlingsplaner för att skapa ännu bättre förutsättningar för företagande i kommunen.

Resultatet av enkäten, analys och förslag till handlingsplan presenterades för ett 40-tal medlemmar i Näringslivsforum och Cityföreningen, vid ett frukostmöte den 30 januari.

Sammanfattningsvis visade det sig att kompetensförsörjning är den enskilt viktigaste frågan för respondenterna. Relaterat till denna lyfts tillgången på bostäder fram som en viktig faktor för att locka kompetenta medarbetare till kommunen. Frågor gällande det lokala vägnätet och parkeringsplatser engagerar men järnvägens betydelse för Skövdes näringsliv stack rejält ut som den enskilt viktigaste infrastrukturfrågan. Förbättringar av kommunens handläggning av mark- och bygglovsprocesser efterlyses även.

De sammanställda enkätsvaren finns att ladda ned via följande länk på: http://www.nlfskovde.se/1051-uppfoljning-foretagsklimat-enkaten

Näringslivsforum kommer att fortsätta att driva företagens frågor gentemot kommunen gällande byggnation och infrastruktur. Den enskilda fråga som kräver störst uppmärksamhet är med all tydlighet frågan om kompetensförsörjning till Skövdes näringsliv. Denna fråga kommer Näringslivsforum att sätta särskilt fokus på och arbeta för olika samverkans- och utvecklingslösningar för att säkra kompetens till det lokala näringslivet. Inledningsvis kommer det att vara av största vikt att skapa en förståelse för vilken kompetens som det råder störst brist på och vilka åtgärder som kan vidtas för att råda bot på denna.

För att hålla frågan om näringslivsklimatet vid liv, diskuterades vid morgonens frukostmöte vikten av uppföljande och kompletterande undersökningar, t ex i forma av en enklare SMS-undersökning, som genomförs regelbundet för att mäta pulsen på företagsklimatet.