Näringslivsforum Skövde

2023-01-20

Externa styrelseledamöter för kommunala bolag

Vill du vara delaktig i att utveckla Skövde kommuns bolag?
Näringslivsforum (NLF) och Skövde kommun har under många år byggt upp en god samverkan där vi sluter samman i ärenden, frågor eller projekt som är av intresse för näringslivet och som inte är direkt riktade mot en specifik bransch- eller intresseorganisation. Främst på den gemensamma agendan står långsiktiga framtidsfrågor för ett bättre näringslivsklimat, såsom kompetensförsörjning och matchning, kommunikationer, företagsklimat, boende och lokal stolthet - Skövdes varumärke - Skövdeandan.

Utöver dessa områden hanterar NLF även nominering av externa styrelseledamöter för kommunala bolag som ligger under Skövde Stadshus AB. Styrelseuppdragen sträcker sig över kommande mandatperiod. Vi fungerar alltså som en vägledande funktion till valberedningen hos Skövde Stadshus AB och vill ge möjligheten till er medlemmar att delta i arbetet.

Flera av de kommunala bolagen har externa ledamöter. Med externa ledamöter i styrelser avstår den politiska organisationen att tillsätta dessa platser. Styrelsen för Skövde Stadshus AB nominerar externa ledamöter i koncernens bolag efter samråd med Näringslivsforum. Valberedningen hanterar därefter ärendet. 

Skövde Stadshus AB bildades 2010 med uppdrag att utöva tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun. Det är ett förvaltningsbolag som agerar moderbolag för de verksamheter som Skövde kommun har valt att driva i aktiebolagsform. Dessa bolag är Skövdebostäder, Skövde Exploatering AB, Science Park Skövde AB (49% delägare), Skövde Energi AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Kreativa Hus Skövde AB och Balthazar Science Center AB. Under flertalet mandatperioder har NLF föreslagit personer från näringslivet som styrelseledamöter för de fyra sistnämnda bolagen (fetmarkerade) inom Skövde Stadshus AB.

Nedan kan ni läsa mer om bolagen och respektive inriktning.

Kreativa Hus Skövde AB med tre dotterbolag

Bolagen ska främja nyföretagande och tillväxt i Skövde kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga och attraktiva företagslokaler i en teknik- och forsknings-park med koppling till Högskolan i Skövde. Bolaget ska aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen och att Skövde blir ett regionalt forskningscentrum. Bolaget bedriver sin verksamhet i nära samarbete med Science Park Skövde AB. Bolaget har även en central roll i utvecklingen av kommunens nya stadsdel Skövde Science City.

 Skövde Energi AB och Skövde Energi Elnät AB

Bolagen ska långsiktigt främja en klimat- och resurseffektiv energiförsörjning och eldistribution. Bolagen ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga energilösningar och aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem. Vidare ska bolagen drivas i syfte att skapa affärsmässig samhälls-nytta, bland annat genom att tillhandahålla hållbara trygga och konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom energi- och miljöområdet, tillhandahålla en god ser-vicenivå samt säkerställa en hög och stabil tillgänglighet.

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Bolaget är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den ökar mer än i riket och utveckla Skövdes attraktionskraft. Bolaget ansvarar för marknadsföringen av Skövdes besöksmål och ska bidra till dess utveckling.

Balthazar Science Center AB

Bolaget bedriver ett science center med utgångspunkt i Skolverkets kriterier och är ett av kommunens redskap för att stimulera intresset för teknik, matematik och naturvetenskap bland barn, elever, pedagoger och allmänhet i Skövde och Skara-borg. Bolagets verksamhet ska med ett långsiktigt perspektiv bidra till kompetens-försörjningen samt att Skövde blir ett regionalt nav för utbildning.


Totalt handlar det om 10 platser och vi söker nu efter medlemmar som kan tänka sig att vara delaktiga i arbetet med att nominera näringslivsrepresentanter till våra kommunala bolag. Skicka ett mail till oss med namn och motivering. Sista dagen för nomineringar ska vara inskickade till oss 31/1.

Kontakta oss på info@nlfskovde.se för frågor och intresseanmälan!