Näringslivsforum Skövde

2022-09-26

Resultat från vår NKI-undersökning

Nöjd-Kund-Index 
I maj skickade vi ut en NKI-undersökning via mail och sms till er som är kontaktpersoner i vårt medlemsregister. Detta är en årlig undersökning vi gör för att föreningen fortsatt ska röra sig i rätt riktning och leverera medlemsnytta. Av de 296 mottagarna var det hela 100 av er som svarade, stort tack för att ni tog er tid till att svara. Det är tillsammans med er som vi skapar ökad långsiktighet i föreningen. Vi ska här nedan presentera resultatet från undersökningen samt resultatet från en fördjupad diskussion vi hade 21/9. Bifogat hittar ni även sammanfattande bilder.

Sammanställningen av era tankar kommer vi att väva in i vår affärsplan framåt.

Resultat
76% av medlemmarna har varit i kontakt med, eller deltagit på våra aktiviteter under året. Det innebär att 24% varit passiva. De medlemmar som är mest aktiva är de som är mest nöjda med medlemsnyttan samt vår påverkan på det lokala företagsklimatet. Man hade också möjlighet att värdera vårt påverkansarbete för ett bättre företagsklimat på en skala från 1-10 där vi landar på 7,21, vilket klassas som hög kundnöjdhet enligt skalan vi använder.

De allra flesta som svarade, 76 stycken, är medlemmar i Näringslivsforum på grund av nätverket. Därefter är det många som tycker att föreläsningarna är intressanta (50 st) samt att man har möjlighet att engagera sig i näringslivet här lokalt (49 st). En mindre andel svarande, 21 personer är medlemmar med anledning av vårt påverkansarbete och 19 har svarat att de tycker kontakten in till kommunens förvaltning är viktigast. Detta var en flervalsfråga vilket innebär att man har möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ.

På frågan hur NLF kan öka medlemsnyttan (flervalsalternativ) svarar 42 personer att de är nöjda med innehållet som det är idag. I andrahand vill man att NLF ska initiera fler möten mellan medlemmar och därefter vill man att vi anordnar fler nätverksträffar. Det finns också en önskan om att tydligare driva frågor för förbättrat företagsklimat samt kommunicera vårt arbete bättre. Respondenterna hade också möjlighet att värdera medlemsnyttan i förhållande till förväntningar, på en skala från 1-10 och medelvärdet blev då 6,46. Värdet är enligt skalan godkänt men vi ser att vi behöver göra förändringar och insatser för att höja värdet och bättre leva upp till era förväntningar.

Vi ställde också en öppen fråga för att få svar på vad föreningen gör bra idag och som vi ska fortsätta med. Av dessa är det 19 som ej har kommentar. 50 personer tycker att våra nätverksträffar och aktiviteter är bra som de är. 23 svaranden upplever att vi är duktiga på kommunikation och information. 21 personer nämner att de är nöjda med vårt påverkansarbete och kontakten med kommunen.

Vi avrundar undersökningen med en öppen fråga om ni har några förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Över hälften av de svaranden har ingen kommentar och 8 svarar att de är nöjda som det är. Utöver dessa nämner man främst förslag och tankar kring nätverkande aktiviteter, kommunikation samt medlemsvård och vi har därmed valt att fokusera extra på dessa områden framåt.

Den 21/9 valde vi därför att djupdyka ytterligare i resultatet och våra tre identifierade fokusområden och öppnade därför upp för att bolla idéer med er. Det var under vår frukostträff med tema: Social Hållbarhet - så bygger vi arbetsplatser i framkant som vi valde att ägna ca 30 minuter till en fördjupning. Här nedan kan ni läsa en sammanfattning på vad vi fick för input.

Nätverkande aktiviteter
Här framkom ytterligare information om att man önskar fler fokuserade aktiviteter där man tematiserar utifrån en gemensam grupp, aktivitet eller fråga att samlas kring. Att också få möjlighet att presentera sitt företag under en träff är önskvärt för att lära sig mer om nätverkets medlemmar och vad de erbjuder.

Kommunikation 
De flesta upplever att de är nöjda med informationen som skickas ut samt intervallet. Vad som däremot efterfrågas är tydligare kommunikation kring det strategiska arbetet med Skövde kommun och påverkansarbetet.

Medlemsvård
Här önskar man mer information och mer intensiv kommunikation om medlemmarna. En önskan om att skapa branschvisa kluster framkom också.

Tack till er som tagit er tid att svara. Har ni fler idéer på hur vi kan utvecklas så är ni välkomna att höra av er!

Filer

nki_nlf_-22.pdf